Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate)

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate) – 2019

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate) – 2020

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate) – 2021

 

 

Nr. Hotărârii Data Inițiator Conținut Obs.
160 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Media Press Event SRL la organizarea evenimentului cultural „Zilele Municipiului Petroşani 2021”
159 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15 000 lei în vederea achiziţionării a 150 exemplare din cartea „Petroșaniul în timpul primarului Petru Iacob” (1918-1924), autor Marian Boboc
158 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 2570/19.07.2018 încheiat cu dl Stoica Ștefan – Vasile
157 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3 750 lei în vederea achiziţionării a 15 exemplare din cartea „Cărbune și Societate în Valea Jiului de la începuturile mineritului industrial până la sfârșitul anilor 40 ai secolului XX”, autor prof.univ.dr. Mircea Baron
156 14.07.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp catre Gaită-Lukacs Florin-George
155 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea președintelui de ședință
154 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 60 mp, situat în strada Unirii, fn, notat în CF nr. 65966 Petroșani, nr. cadastral 65966
153 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 94 mp, situat în strada Lunca, fn, notat în CF nr. 65689 Petroșani, nr. cadastral 65689
152 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 32 mp, situat în strada Timișoara, fn, notat în CF nr. 63953 Petroșani, nr. cadastral 63953
151 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 38 mp, situat în strada Constructorul, fn, notat în CF nr. 60853 Petroșani, nr. cadastral 60853
150 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 22 mp, situat în strada Gen. V. Milea, fn, notat în CF nr. 63552 Petroșani, nr. cadastral 63552
149 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 22 mp, situat în strada Gen. V. Milea, fn, notat în CF nr. 63554 Petroșani, nr. cadastral 63554
148 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire situat în Petroşani, str. Poligonului, nr. 20, apartament 10
147 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire situat în Petroşani, str. Funicularului, nr. 28, apartamentul 6
146 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire situat în Petroşani, str. Funicularului, nr. 54, apartamentul 1
145 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea execuției Bugetului Local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii și Subvenții al Municipiului Petroşani pe trim II 2021
144 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
143 14.07.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
142 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a unității administrativ-teritoriale municipiul Petroșani
141 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Îndreptarea erorii materiale înscrisă în cuprinsul art. 27, alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 83/2021
140 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea trecerii imobilului teren în suprafață de 3 560 mp, înscris în C.F. nr. 66546 Petroșani, nr. cadastral 66546, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
139 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire situat în Petroşani str. Dr. Ing. Căprar I. Nicolae, nr. 3, apartamentul 2
138 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200 000 lei ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiţii la Catedrala „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”
137 30.06.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp, situat în strada Aviatorilor, fn, notat în CF 65010 Petroșani, nr. cadastral 65010
136 30.06.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp, situat în strada Aviatorilor, fn, notat în CF 65024 Petroșani, nr. cadastral 65024
135 30.06.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Înlocuirea secretarului comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale și din fondul locativ al Municipiului Petroșani
134 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării unor bunuri de retur prevăzute în anexa 5 la contractul de delegare nr. 148/04.12.2018 a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani
133 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Casarea unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor
132 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafață de 120 mp, notat în CF 65837 Petroșani, nr. cad. 1813, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
131 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acordul de principiu pentru realizarea unui brand turistic, particularizat pentru municipiul Petroșani, cu scopul de a dezvolta o marcă turistică regională a Văii Jiului
130 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a cotizației aferentă anilor 2019, 2020 și 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – Valea Jiului”
129 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea anexei la H.C.L. nr. 220/2020 privind aprobarea anulării accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Petroșani
128 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea procedurii de autorizare a operatorilor economici care prestează servicii de salubrizare – activitățile de dezinfecție, dezinsectie, deratizare la obiectivele care nu sunt incluse în Programul Unitar de Acțiune în Municipiul Petroșani
127 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Actualizarea inventarului bunurilor mobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Petroșani
126 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Petroșani
125 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între U.A.T. Municipiul Petroşani – prin D.A.D.P.P. şi S.C. Electrosim S.R.L. pentru acordarea serviciilor de mentenanță a rețelei de fibră optică pe traseul TS 3 din Domeniul Schiabil Parâng
124 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea preluării în comodat a unei stații de încărcare vehicule electrice tip SIAE-2P-T32-02 de la SC EUROELECTRIC SRL și a Regulamentului privind funcționarea și exploatarea acesteia
123 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului situat în Petroșani, str. Independenței, fn, în suprafață de 3 560 m, pe durata execuției investiției pentru construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii
122 30.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român în domeniul public al U.A.T. Municipiul Petroșani
121 17.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2021
120 14.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Programului de funcționare și a cuantumului taxelor de vizitare pentru Muzeul Mineritului
119 14.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei, a statului de funcţii și aprobarea numărului de personal din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani
118 14.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
117 14.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
116 02.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru intrarea la Muzeul Mineritului, în perioada 2 iunie – 15 iunie 2021
115 02.06.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea Anexei la HCL nr. 96/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani cu U.A.T. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI
114 27.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor din Municipiul Petroșani
113 27.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul și pentru intrarea la Muzeul Mineritului, în data de 1 iunie 2021, cu ocazia Zilei Copilului
112 27.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10 000 lei în vederea achiziționării a două spectacole pentru copii, cu ocazia Zilei Copilului 2021
111 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii, fără licitație publică, a spațiului pentru prestări servicii, situat în Petroșani, str. Șt. O. Iosif, bl. 1A, ap. 1, parter, către domnul Bejinariu Constantin, în calitate de revoluționar
110 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani
109 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Petroșani
108 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp, situat în strada Viitorului, fn, notat în CF nr. 65428 Petroșani, nr. cadastral 65428
107 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 61 mp situat în strada Eroilor, nr. 1, proprietate privată a municipiului Petroșani, notat în CF nr. 62876 Petroșani, nr. cadastral 62876, către Cabinet medical Rebrișoreanu Angela S.R.L.
106 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia, în vederea valorificării sau casării acestora
105 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Petroșani
104 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor Bucegi, Cârjei, Mureșului, Depoului, Transilvaniei din Municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
103 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor Digului, Boțoni, Mândra, Nouă, Sirenei din Municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
102 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor 1 Mai, Dr. Ing. Căprar I Nicolae, Măgurii, Căprioarei, Voievodului, Cerbului din Municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
101 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor Uzinei, Pomilor, Poienilor, Mărășești din Municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
100 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei și statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Petroșani
99 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
98 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 48 823,20 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2021
97 21.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5 000 lei în vederea achiziționării unui clip video și a unor fotografii de prezentare a municipiului Petroșani
96 13.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani cu U.A.T. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI Modificată prin HCL 115/2021
95 13.05.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea art. 1 al HCL nr. 117/2015 privind aprobarea unor taxe percepute de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani
94 13.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20 000 lei în vederea premierii dlui Avram Marius Iancu pentru rezultatele obținute în întreaga sa carieră sportivă
93 13.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20 000 lei în vederea premierii sportivului Toma Coconea pentru rezultatele obținute în întreaga sa carieră
92 13.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
91 13.05.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
90 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea preşedintelui de şedinţă
89 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru terenul aferent teraselor sezoniere pentru anul 2021
88 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8546/2013 încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizația Petroșani
87 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea achitării taxelor de branșament la energie electrică în cuantum de 10 915 lei pentru patru locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani
86 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafață de 100 mp, notat în Cartea Funciară 66451 Petroșani, nr. cad. 66451, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
85 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Stabilirea destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani
84 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 137 A
83 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Petroşani Îndreptată prin HCL 141/2021
82 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 16 500 lei, în vederea sărbătoririi Zilei Familiei, în luna mai 2021
81 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2021 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat “Casa Pollicino”
80 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2021 la nivelul municipiului Petroșani
79 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2021-2022
78 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei, a statului de funcţii și aprobarea numărului de personal din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani
77 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în strada 9 Mai – fn, notat în CF nr. 63775 Petroșani, nr. cadastral 1042
76 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în strada Aleea Florilor – nr. garaj 1247, notat în CF nr. 66018 Petroșani, nr. cadastral 66018
75 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu, fn, notat în CF 62643 Petroșani, nr. cadastral 222
74 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în strada Viitorului, fn, notat în CF 61612 Petroșani, nr. cadastral 61612
73 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 62 mp, situat în strada Independenței, garaj nr. 454, notat în CF 61287 Petroșani, nr. cadastral 1035
72 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 52 mp, situat în strada Aviatorilor – fn, notat în CF nr. 65214 Petroșani, nr. cadastral 65214
71 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în strada Viitorului nr. garaj 35, notat în CF nr. 65213 Petroșani, nr. cadastral 65213
70 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii către PARTIDUL PUTERII UMANISTE (Social Liberal) Filiala Petroșani a spaţiului situat în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, cam. 20
69 29.04.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Repartizarea, transcrierea, reatribuirea unor locuinţe sociale, a unor locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe aflate în proprietatea municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
68 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I
al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
67 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maximum 37 411 680, 34 lei Modificată prin HCL 121/2021
66 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pentru anul 2022
65 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea execuției Bugetului Local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii și Subvenții
al Municipiului Petroşani pe trim I, 2021
64 29.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea repartizării pe centrele de execuție bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost per elev/preşcolar/antepreşcolar/an
63 23.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice în 2 clădiri publice cu destinație de unități de învățământ din Municipiul Petroșani – Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi
62 23.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice în 2 clădiri publice cu destinație de unități de învățământ din Municipiul Petroșani – Colegiul Național Mihai Eminescu
61 23.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea art. 1, art. 2 și art. 3 din HCL nr. 78/2019 de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, Proiect: “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 117296
60 23.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea președintelui de ședință
59 19.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2020-2021 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
58 19.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea președintelui de ședință
57 08.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020
56 08.04.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Petroșani pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
55 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română – Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2021
54 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Revocarea HCL nr. 20/2021 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021
53 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 21 mp situat în strada Independenței – fn, notat în CF nr. 63602 Petroșani, nr. cadastral 63602
52 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp situat în strada Independenței – zona P.T. 4, notat în CF nr. 64628 Petroșani, nr. cadastral 64628
51 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 48 mp situat în strada Aviatorilor – fn, notat în CF nr. 62231 Petroșani, nr. cadastral 62231
50 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 87 mp situat în strada 1 Decembrie 1918, nr. 98, notat în CF nr. 60606 Petroșani, nr. cadastral 60606
49 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 22 mp situat în strada Independenței, f.n. notat în CF nr. 61781 Petroșani, nr. cadastral 61781
48 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani
47 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, către Partidul Socialist Român
46 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafață de 35 mp, notat în Cartea Funciară 66324 Petroșani, nr. cadastral 66324, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
45 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafață de 80 mp, notat în Cartea Funciară 66323 Petroșani, nr. cadastral 66323, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
44 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Regulamentului de funcționare
43 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Spitalul de Urgență din Municipiul Petroșani judeţul Hunedoara”
42 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare strada Slătinioara din Municipiul Petroșani judeţul Hunedoara”
41 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare strada General Vasile Milea și strada Maleia din Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
40 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub forma de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele care au săvârșit infracțiuni, ca obligație stabilită de către instanța de judecată sau procuror
39 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea Regulamentului privind prestarea de activități de către contravenienți în folosul comunității
38 25.03.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea contului anual de execuție al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe anul 2020
37 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Constituirea Asociaţiei “AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI”
36 25.02.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Repartizarea și reatribuirea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, precum și aprobarea unei schimbări a titularului de contract și a unui schimb de locuință
35 25.02.2021 Mariana Ghioc, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
34 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Petroșani
33 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea străzilor Sarmizegetusa, Jiului, Pompierilor, Miorița, Aurel Vlaicu din Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
32 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Petroșani
31 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a Fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere din cadrul Spitalului de Urgenţă Petroșani
30 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea modalității de asigurare a încălzirii în municipiul Petroșani prin extinderea rețelelor de furnizare a gazelor natural
29 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 40 686 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALEA JIULUI” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2021
28 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20 485 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2021
27 25.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8 000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de AS Bike&Run Petroşani a competiţiei „Parângul Night Challenge”
26 15.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Societatea SANSPORT SRL
25 15.02.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului Aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Vulcan și UAT Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
24 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani conferit Alteţei Sale Regale Prinţul Paul Philippe al României prin HCL nr. 138/2012
23 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea președintelui de ședință
22 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2021
21 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară
20 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021 Revocată prin HCL 54/2021
19 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani
18 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani
17 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 23 mp situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 către Alianța pentru Unirea Românilor
16 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13894/2011 încheiat cu Partidul Naţional Țărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Petroşani
15 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 76/9/13.02.2017 încheiat cu Partidul Uniunea Salvaţi România filiala Petroşani
14 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 32,68 mp situat în Petroşani, str. Constructorul nr. 2, către Birou parlamentar – senator Muntean Lucica Dina
13 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul Dacia Duster achiziţionat de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
12 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Avizarea „Protocolului (Contractului – cadru), pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)” precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze în numele și pe seama U.A.T. acest Protocol (Contract – cadru)
11 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Urgență Petroșani
10 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Administrația Piețelor Petroșani
9 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei, a statului de funcții și aprobarea numărului de personal din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat a municipiului Petroșani
8 28.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a taxei de salubrizare
7 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Petroșani în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în comisia de contestații
6 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Petroșani în Consiliul de Administrație al Spitalului de Urgență Petroșani
5 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Constituirea comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale și din fondul locativ al Municipiului Petroșani
4 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Petroșani în cadrul Consiliului de Administrație și în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Petroșani
3 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea viceprimarului Municipiului Petroşani
2 15.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea componenței comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului “secret” în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Petroșani stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot secret
1 11.01.2021 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“

Comentariile sunt închise.